"Jestli my nejsme číslem jedna ... naši klienti jsou ! "


 

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Shenko´s s.r.o.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Společnost Shenko´s s.r.o., IČO: 25871978, se sídlem Litovelská 117/6 1, Olomouc, PSČ 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. C 23745 (dále jen „Shenkos“), působí na českém trhu jako cestovní agentura provozující svoji činnost zejména prostřednictvím webových stránek www.shenkos.cz.

1.2 Pro účely těchto Podmínek se zájezdem, v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a § 2521 a násl. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění (dále jen „NOZ“), rozumí předem sestavená kombinace alespoň dvou z následujících služeb, je-li prodávána nebo nabízena k prodeji za souhrnnou cenu a je-li služba poskytována po dobu přesahující 24 hodin nebo když zahrnuje ubytování přes noc, a) doprava, b) ubytování, c) jiné služby cestovního ruchu, jež nejsou doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část Zájezdu nebo jejichž cena tvoří významnou část souboru nabízených služeb, popř. i jednotlivé služby poskytované příslušnou CK samostatně (dále jen „Zájezd“). V případě, že je předmětem plnění pouze jedna z výše uvedených služeb a nejedná se tak o Zájezd, uplatní se na tuto službu obdobně všechna ustanovení o Zájezdu dle těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno či mezi stranami dohodnuto jinak.

1.3 Shenkos je, jakožto cestovní agentura, autorizovaným prodejcem Zájezdů renomovaných cestovních kanceláří (dále jen „CK“), se kterými má uzavřenu řádnou smlouvu o prodeji Zájezdů. Všechny CK, se kterými Shenkos spolupracuje, informovaly společnost Shenkos, že jsou řádně pojištěny proti úpadku CK a ve většině případů fungují na českém trhu již řadu let.

1.4 Nabídka veškerých Zájezdů společnosti Shenkos je sestavována a pravidelně aktualizována na základě elektronicky přijímaných dat od CK, které jsou pořadatelem nabízených Zájezdů. Veškeré tyto údaje jsou platné k datu jejich uveřejnění na Webu. Shenkos nezodpovídá za případné následné změny jednotlivých nabídek ze strany jednotlivých CK.

1.5 Shenkos si vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen, termínů a dalších údajů v nabídce. Závazná pro Zákazníka je pouze cena a další podmínky uvedené na platně uzavřené smlouvě o Zájezdu s příslušným pořadatelem Zájezdu.

1.6 Zájezd od společnosti Shenkos si může koupit jakákoliv osoba starší 18 let, která uzavře s příslušnou CK smlouvu o Zájezdu (či jinou smlouvu na nabízené služby), nebo ta osoba, v jejíž prospěch byla tato smlouva uzavřena. Zákazníkem je pro účely těchto Podmínek i osoba, která odeslala nezávaznou objednávku na Zájezd nebo jinou službu v souladu s článkem 2 těchto Podmínek (dále jen „Zákazník“).

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1 Každý Zákazník může odeslat libovolné množství nezávazných objednávek (rezervací) na nabízené Zájezdy. Shenkos nemá v okamžiku přijetí objednávky informace o tom, zda je daný Zájezd volný či nikoli. Tato informace je potvrzena a případně upřesněna až následně pořadatelem Zájezdu, příslušnou CK.

2.2 Zákazník bere na vědomí, že u některých nabídek (zejm. u Zájezdů na poslední chvíli – „Last minute“ či v dalších případech) nemusí být uvedeny kompletní informace. Tyto informace o Zájezdu budou Zákazníkovi upřesněny pracovníkem Shenkos či příslušné CK po obdržení objednávky.

2.3 Shenkos si vyhrazuje právo po odeslání Zákazníkovy objednávky na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při nahrávání Zájezdů do databáze či v důsledku změny okolností na straně pořadatele Zájezdu, které nebylo možné v nabídce uvést.

2.4 Vyřízení objednávek Zákazníků je ze strany společnosti Shenkos řešeno následovně:

Poté, co Zákazník v souladu s článkem 3.1 těchto Podmínek provede objednávku vybraného Zájezdu a Shenkos tuto objednávku obdrží, provede Shenkos rezervaci Zájezdu. Rezervace je možné realizovat v průběhu provozní doby příslušné CK a Shenkos. Některé CK nemají o víkendech otevřeno, tedy objednávka bude vyřízena v takovém případě v nejbližší pracovní den. V případě jakéhokoli problému s rezervací Shenkos neprodleně kontaktuje Zákazníka a dohodne další postup.

2.5 Je-li provedená rezervace ze strany Zákazníka akceptována příslušnou CK, dojde k uzavření smlouvy, a to následujícím způsobem a při splnění uvedených podmínek: Je-li provedená rezervace Zákazníka akceptována příslušnou CK, která je pořadatelem objednaného Zájezdu, je Zákazníkovi předán ze strany společnosti Shenkos buď návrh Smlouvy mezi Zákazníkem a příslušnou CK, a to spolu s potřebnými pokyny na její vyplnění, podpis a úhradu Zájezdu, nebo potvrzení o Zájezdu dle článku 2.7 těchto Podmínek. Smlouva spolu s pokyny a těmito Podmínkami je Zákazníkovi zaslána e-mailem, předána osobně na pobočce Shenkos nebo výjimečně zaslána i poštou, a to na náklady Shenkos.

Shenkos rovněž může informovat Zákazníka o tom, do jaké doby je třeba návrh Smlouvy přijmout; bude‑li návrh Smlouvy přijat po tomto termínu, návrh zaniká a k uzavření Smlouvy nedojde, v opačném případě je Smlouva uzavřena s účinností ke dni dle článku 2.6 těchto Podmínek. Není-li doba k přijetí Smlouvy Zákazníkovi oznámena, má se za to, že návrh Smlouvy zaniká po uplynutí nejpozději 3 dnů od jejího doručení.

Zákazník je povinen v případě akceptace nabídky zaslat podepsanou Smlouvu, vč. dokladu o provedené platbě, na adresu společnosti Shenkos. Zaslání jinému subjektu (např. přímo do CK) může vést k tomu, že Zájezd nebude možné uskutečnit. Termíny pro platby záloh nebo doplatku jsou pro Zákazníka závazné a Shenkos není odpovědná za následky prodlení ze strany Zákazníka (ze strany CK může dojít např. ke stornu rezervace nebo Zájezdu)

2.6 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího potvrzení v textové podobě ze strany společnosti Shenkos, resp. příslušné CK. Není-li Smlouva potvrzena, uplatní se úprava uvedená v článku 3.4 těchto Podmínek.

2.7 Odchylně od článku 3.6 těchto Podmínek u vybraných Zájezdů platí, že účinnost Smlouvy počíná běžet potvrzením Zájezdu ze strany společnosti Shenkos, resp. příslušné CK, je-li současně Zákazníkovi vydán při akceptaci Smlouvy či bezprostředně po ní doklad o Smlouvě – potvrzení o Zájezdu. Je-li Smlouva vyhotovena v písemné formě, nahradí její stejnopis potvrzení o Zájezdu, obsahuje-li všechny náležitosti stanovené v § 2527 NOZ.

2.8 Před uzavřením Smlouvy je na žádost Zákazníka společnost Shenkos povinna předložit k nahlédnutí doklad o pojištění záruky pro případ úpadku CK, která je provozovatelem Zájezdu. Před uzavřením Smlouvy je společnost Shenkos rovněž povinna sdělit Zákazníkovi vhodným způsobem údaje o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení a informaci o tom, jaké zdravotní doklady jsou pro Zájezd požadovány.

2.9 Není-li u daného Zájezdu výslovně uvedeno jinak, cena za „Dítě“ je platná obvykle pro dítě na 1. přistýlce v doprovodu dvou osob. Tato nabídka je omezena věkem dítěte dle pokynů jednotlivých zastupovaných CK či zahraničních dodavatelů.

2.10 Zákazník si je vědom toho, že pořádající CK může využívat služeb obchodních partnerů, tzn. že např. služby poskytované v místě pobytu Zákazníka budou vykonávány zaměstnancem obchodního partnera pořádající CK, kterým může být jak jiný subjekt se sídlem v České republice, tak v zahraničí.

2.11 Zákazník je oprávněn Smlouvu smluvně postoupit třetí osobě, pokud tato osoba splňuje podmínky účasti na Zájezdu. Změna je vůči společnosti Shenkos, resp. příslušné CK, účinná, doručí-li postupitel o této skutečnosti včas oznámení spolu s prohlášením postupníka, že s uzavřenou Smlouvou souhlasí a že splní všechny podmínky účasti na Zájezdu. Oznámení musí být doručeno nejméně sedm dnů před zahájením Zájezdu, jinak nemusí být postoupení pořadatelem Zájezdu akceptováno.

3. PLATBA

3.1 Zákazníkovi jsou pokyny k platbě předány v písemné formě, a to zpravidla e-mailem spolu s návrhem Smlouvy, popř. jsou platební údaje uvedeny ve Smlouvě či v potvrzení o Zájezdu.

3.2 Není-li ve Smlouvě nebo mezi účastníky dohodnuto jinak, za běžné Zájezdy objednávané obvykle více než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním Zájezdu zaplatí Zákazník obvykle 50 % z jeho plné ceny, a to neprodleně v okamžiku uzavření Smlouvy, následně pak obvykle jeden kalendářní měsíc před čerpáním první služby (nástupem na Zájezd) doplatí zbylou částku do plné ceny Zájezdu sjednané ve Smlouvě.

3.3 Není-li ve Smlouvě nebo mezi účastníky dohodnuto jinak, Zájezdy typu „last minute“ a Zájezdy objednávané obvykle méně než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním Zájezdu hradí Zákazník jednorázově v plné výši, a to na účet Shenkos, případně po dohodě s Shenkos přímo na účet dané CK v pobočce příslušné banky, bankovním převodem, na pobočkách Shenkos či jiným způsobem dle dohody s pracovníkem Shenkos. Mohou nastat výjimky, vzhledem k obsazenosti letů, Zájezdů a z jiných příčin, kdy budou Zákazníkovi předány jiné instrukce pro platbu než ty uvedené v těchto Podmínkách.

3.4 Zákazník bere na vědomí, že po podpisu Smlouvy může ve výjimečných případech nastat situace, že CK pořádající příslušný Zájezd, rezervaci nepotvrdí (viz článek 2.6 těchto Podmínek). V takovém případě se Smlouva od počátku ruší a Zákazník má nárok na bezodkladné vrácení všech již uhrazených finančních prostředků.

3.5 Zákazník souhlasí s tím, že pořádající CK (nestanoví-li obchodní podmínky CK jinak), je oprávněna jednostranně zvýšit cenu Zájezdu, a to pouze za těchto podmínek:

(a) dojde-li ke zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, a to maximálně o částku, o kterou se zvýší cena pohonných hmot u příslušného Zájezdu; anebo

(b) dojde-li ke zvýšení plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně Zájezdu, a to maximálně o částku, o kterou se zvýší cena předmětných plateb u příslušného Zájezdu; anebo

(c) dojde-li ke zvýšení směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny Zájezdu v průměru o více než 10 %.

Informace o zvýšení ceny Zájezdu musí být Zákazníkovi odeslána nejpozději dvacet jedna (21) dní před zahájením Zájezdu, jinak pořádající CK, nevznikne právo na zaplacení rozdílu v ceně Zájezdu.

3.6 Je-li pořádající CK nucena z objektivních důvodů změnit podmínky Smlouvy či cenu za Zájezd, má Zákazník ve lhůtě pěti (5) dní od doručení návrhu na změnu Smlouvy možnost od Smlouvy odstoupit; v opačném případě se má za to, že Zákazník s navrhovanou změnou Smlouvy souhlasí.

3.7 Není-li výslovně stanoveno jinak, při platbě kartou může být Zákazníkovi účtován manipulační poplatek ve výši předem sdělené pracovníkem Shenkos. Platby ze zahraničí a do zahraničí jsou možné pouze po individuální domluvě s pracovníkem Shenkos a bankovní poplatky hradí vždy Zákazník.

3.8 Výše uvedené platební podmínky dle článku 3 těchto Podmínek neplatí, pokud Zákazník po dohodě s pracovníkem společnosti Shenkos platí cenu za Zájezd přímo CK. V tom případě platí platební podmínky příslušné CK, jsou-li v rozporu s článkem 3 těchto Podmínek.

4. CESTOVNÍ DOKLADY

4.1 Každý Zákazník je povinen mít s sebou do zahraničí platný cestovní pas, případně občanský průkaz pro cesty do Shengenském prostoru. Každý Zákazník je povinen si ověřit důležité informace související se vstupem do vybrané destinace, případně států, které při pozemní dopravě do vybrané destinace projíždí. Vízové formality si musí zajistit Zákazník vždy sám ještě před vycestováním, na což je současně s pasovými požadavky v souladu s článkem 2.7 těchto Podmínek před uzavřením Smlouvy vhodným způsobem upozorněn. Za případné neudělení víza nenese Shenkos či CK žádnou odpovědnost.

4.2 Zákazník si je vědom toho, že pro různé destinace je stanovena odlišná minimální platnost cestovního pasu (obvykle vyjádřena v měsících po návratu z destinace). U většiny destinací se jedná o minimální platnost šest (6) měsíců. Bližší informace jsou k nalezení na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky (dále MZV ČR) resp. Zastupitelských úřadů jednotlivých zemí. Tamtéž jsou cestující povinni si před objednáním Zájezdu zkontrolovat vízové, bezpečnostní a další podmínky nutné pro vstup do země a pobyt v ní, včetně aktuální situace v destinaci.

4.3 Pro případ ztráty cestovního dokladu v zahraničí, doporučujeme klientům pro jednodušší vyřízení náhradních dokladů, aby cestovali s několika kopiemi svých cestovních dokladů, případně aby je měli uložené v emailové poště atp. Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací. Jedná se zejména o případy ztráty dokladu či odcizení a při požadavku hotelu nechat cestovní pas na recepci do druhého dne. Podle sdělení MZV ČR nemají hotely právo zadržet klientům cestovní pas, byť na jeden den, přestože je to běžnou praxí. Hotely si mohou cestovní doklad ofotit či oskenovat a měly by doklad neprodleně klientovi vrátit. V případě ztráty cestovního dokladu v zahraničí, občan ČR nahlásí ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu v zahraničí místní policii a požádá, aby mu o tom vydala potvrzení. Následně ztrátu oznámí zastupitelskému úřadu České republiky (dále ZÚ ČR). V případě nouze se cestující může s žádostí o pomoc obrátit na příslušný zastupitelský úřad ČR. Seznam úřadů je obsažen na internetové stránce MZV v kapitole „Státy světa - informace na cesty“, záložka „Kontaktní český úřad“. V případě, že občan ČR naléhavě potřebuje cestovní doklad, požádá ZÚ ČR o vystavení cestovního průkazu (náhradního cestovního dokladu); ten vydává ZÚ ČR v co nejkratší době, jakmile jsou splněny podmínky stanovené pro jeho vydání. Cestovní průkaz je cestovním dokladem k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty, zejména k umožnění návratu do České republiky.

4.4 Potřebné ostatní doklady zajišťované pořádající CK, jako např. vouchery, letenky apod., obdrží Zákazník od Shenkos nebo příslušné CK. Není-li dohodnuto jinak, jsou tyto doklady odesílány obvykle 7 dní před odjezdem nebo mohou být předány Zákazníkovi až přímo na místě odjezdu. V případě letu leteckou společností, která nevyžaduje ani elektronické letenky, či v případě ubytování v takovém ubytovacím zařízení, které nevyžaduje ani elektronické vouchery, se Zákazník na letišti i v ubytovacím zařízení prokáže pouze cestovním dokladem, případně občanským průkazem.

5. ZÁJEZDY NA VYŽÁDÁNÍ

5.1 U některých nabídek Zájezdů se může Zákazník prostřednictvím Shenkos pokusit vyžádat další místa, a to i za předpokladu, že z nabídky Zájezdů vyplývá, že žádná místa již nejsou.

5.2 Zájemce bere na vědomí, že u těchto Zájezdů je ze strany pořadatele Zájezdu nutné vyžádat volnou kapacitu nejdříve u příslušného zahraničního partnera CK (tj. u ubytovacího zařízení v zahraničí apod.).

5.3 V takovém případě je Shenkos oprávněna požadovat dle podmínek dané CK zálohu na cenu Zájezdu až ve výši až 100 % tohoto Zájezdu ještě před tím, než je rezervace Zájezdu potvrzena ze strany zahraničního partnera.

5.4 V okamžiku úhrady dochází mezi společností Shenkos a Zákazníkem k uzavření Smlouvy na Zájezd. Tato Smlouva nabývá účinnosti v souladu s článkem 2.6 těchto Podmínek a zaniká v případě, že nedojde k potvrzení rezervace. Zanikne-li Smlouva, Zákazníkovi se vždy vrací uhrazená záloha v plné výši.

5.5 Pro vyloučení pochybností platí, že na Zájezd dle tohoto článku 5 Podmínek se vztahují storno podmínky dané CK.

6. STORNO ZÁJEZDU A ODSTUPNÉ

6.1 Zákazník může před zahájením Zájezdu pořádaného CK od Smlouvy odstoupit. Není-li důvodem pro odstoupení Zákazníka porušení povinnosti příslušné CK vyplývající ze Smlouvy nebo ze zákona, je Zákazník povinen zaplatit příslušné CK odstupné stanovené níže:

(a) Zákazník není povinen hradit žádné odstupné, dojde-li k odstoupení dříve, než je zaplacena záloha na Zájezd či uzavřena Smlouva;

(b) po uzavření Smlouvy a úhradě zálohy či celé částky za Zájezd, jehož pořadatelem je CK, je Zákazník povinen uhradit odstupné ve výši stanovené v obchodních podmínkách dané CK.

Zákazník je povinen zaplatit odstupné také tehdy, dojde-li k odstoupení ze strany CK z důvodů porušení povinností ze strany Zákazníka.

6.2 změna účastníka: v případě, pokud Zákazník společnosti Shenkos písemně oznámí, že se místo něho zúčastní Zájezdu jiná osoba v oznámení uvedená – v tomto případě původní a nový Zákazník odpovídají společně a nerozdílně za zaplacení ceny za Zájezd a původní Zákazník má povinnost seznámit nového Zákazníka s těmito Podmínkami, podmínkami příslušné CK a dalšími informacemi, které mu byly ve vztahu k Zájezdu poskytnuty. Společnost Shenkos je oprávněna za této situace požadovat úhradu nákladů, které společnosti Shenkos, resp. příslušné CK, v této souvislosti vzniknou;

změna termínu Zájezdu či služeb (změnu lze provést až na základě ověření dostupnosti a možnosti změny): společnost Shenkos je oprávněna požadovat úhradu nákladů, které společnosti Shenkos, resp. příslušné CK, v této souvislosti vzniknou, změna ubytovací kapacity či objednaných služeb se vždy řídí storno podmínkami příslušné CK.

(e) Pokud Zákazník hradící část Zájezdu tzv. poukázkami (např. Flexipass, Holidaypass apod.) a odstoupí od Smlouvy, může mu být případná vratka vrácena v těchto poukázkách.

(f) V případě, že Zákazník využije možnost úhrady Zájezdu jiným subjektem (např. příspěvek zaměstnavatele na dovolenou, platba prostřednictvím společnosti Benefit management, platba zájezdu na splátky atd.) a Zájezd bude Zákazníkem či pořádající CK v souladu s těmito Podmínkami nebo na základě zákona stornován, je případná vratka ceny Zájezdu možná pouze tomu subjektu, který Zájezd hradil (tzn. v případě, že Zájezd platil zaměstnavatel Zákazníka, bude vratka za stornovaný zájezd vrácena zaměstnavateli Zákazníka a nemůže být vrácena Zákazníkovi apod.). V případě částečné úhrady Zákazníkem a částečné úhrady jiným subjektem, bude vratka ceny Zájezdu v případě storna vrácena stejným poměrem všem platícím. Lhůta na vyřízení vratky ceny stornovaného Zájezdu činí 14 kalendářních dní.

6.3 Odstoupení od Smlouvy (storno) musí být provedeno výhradně písemnou formou s podpisem Zákazníka a zasláno na e-mailovou adresu info@shenkos.cz v pracovní době od pondělí do pátku 9:00–18:00 hod a současně zasláno na e-mailovou adresu, či faxové číslo příslušné CK na kontakty uvedené ve Smlouvě. Storno může být případně dodáno Zákazníkem osobně do sídla společnosti Shenkos, kde si nechá odpovědným pracovníkem potvrdit jeho příjem.

6.4 Pro stanovení výše odstupného je rozhodující čas doručení odstoupení do CK, resp. společnosti Shenkos,

6.5 Ačkoliv Shenkos vyvíjí maximální snahu spolupracovat jen s osvědčenými a prověřenými partnery, může se přesto bohužel v ojedinělých případech pořádající CK dostat do úpadku, kdy bude zahájeno insolvenční řízení s danou CK.

7. ODMÍTNUTÍ ZÁKAZNÍKA

7.1 Shenkos si vyhrazuje právo odmítnout jakékoli objednávky či uzavření Smlouvy se Zákazníkem zejména v následujících případech:

(a) Zákazník opakovaně zasílá neúplné nebo úmyslně nesprávně vyplněné objednávky, nebo

(b) Zákazník neuvede správné kontaktní údaje na svoji osobu; nebo

(c) Zákazník více než ve dvou případech po sobě jdoucích bezdůvodně nezaplatí zálohu nebo celou částku za objednaný Zájezd v souladu s článkem 3 těchto Podmínek, nebo

(d) Zákazník ve více než dvou případech nezašle podepsanou Smlouvu o zájezdu v souladu s články 2.5a 2.6. těchto Podmínek.

8. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Zákazník dává společnosti Shenkos ve smyslu ustanovení § 5 ZOOÚ, výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů uvedených na objednávce anebo ve Smlouvě či poskytnutých odesláním recenze dle článku 11.5 těchto Podmínek (včetně přiložených obrazových snímků). Zákazník prohlašuje a odpovídá za to, že je oprávněn udělit shora uvedený výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů i za všechny osoby vyobrazené na obrazovém snímku v souladu s článkem 10.6 těchto Podmínek. Poskytnuté osobní údaje nebudou společností Shenkos zpracovány pro jiné účely než pro účely nabízení služeb cestovní agentury a nabízení a prodej zájezdů a jiných služeb pod obchodní značkou Shenkos a pro účely uveřejnění recenzí v souladu s článkem 10.6 těchto Podmínek, a to po neomezenou dobu a v rozsahu poskytnutých údajů.

8.2 Je-li mezi poskytnutými údaji elektronický kontakt na Zákazníka, Zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ze strany společnosti Shenkos, a to k účelům dle článku 8.1 těchto Podmínek. Zákazník může tento souhlas odmítnout uvedením jednoduché poznámky „Nezasílat obchodní sdělení“ do části „Požadavek/přání klienta“ uvedené ve Smlouvě.

8.3 Osobní údaje Zákazníka mohou být zpřístupněny pouze příslušným CK, a to za účelem plnění Smlouvy a pro účely zpracování osobních údajů v rozsahu dle předcházející věty.

8.4 Pokud Zákazník požádá o informaci o zpracování svých osobních údajů v souladu s § 12 ZOOÚ, je Shenkos povinna tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Zákazník, který zjistí nebo se domnívá, že Shenkos provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat společnost Shenkos o vysvětlení či požadovat, aby Shenkos odstranila takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li Shenkos žádosti podle předchozí věty, má Zákazník právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (toto právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se svým podnětem může využít i přímo). Ochrana osobních údajů a jejich zpracování bude realizováno v souladu se ZOOÚ. Další případná zvláštní práva Zákazníka zde nezmíněná upravuje ustanovení § 21 ZOOÚ.

9. ODPOVĚDNOST ZA PORUŠENÍ ZÁVAZKŮ

9.1 Zákazník bere na vědomí, že je doporučeno řešit jakoukoli reklamaci Zájezdu či jiné objednané služby se společností Shenkos, a to bez ohledu na to, že je pořadatelem jiná CK. Společnost Shenkos se zavazuje jakoukoli jí doručenou reklamaci řešit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace, a to bez ohledu na to, zda reklamaci uplatňuje Zákazník nebo osoba, v jejíž prospěch byla Smlouva uzavřena.

9.2 Případné reklamace Zájezdu či služeb společnost Shenkos doporučuje řešit na místě pobytu s delegátem příslušné CK nebo na recepci ubytovacího zařízení, aby mohly být vady ihned odstraněny či napraveny delegátem CK, ubytovacím zařízením atp. Společnost Shenkos doporučuje pro vyřízení reklamace nechat si reklamované skutečnosti potvrdit písemně podpisem zástupce příslušné CK či ubytovacího zařízení. Též bývá k dispozici Zákazníkovi non-stop telefonní linka pořádající CK.

9.3 Pokud nelze pokračování Zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší kvality než uvedené ve Smlouvě, je CK, povinna vrátit Zákazníkovi rozdíl v ceně.

9.4 Pokud se Zákazník rozhodne reklamovat Zájezd či jinou poskytnutou službu až po ukončení Zájezdu, je třeba reklamaci zaslat bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 1 měsíce od skončení Zájezdu nebo od okamžiku, kdy měl být Zájezd ukončen, jinak nárok zaniká). Bude-li reklamace namísto do společnosti Shenkos doručena příslušné CK, příslušná CK o reklamaci vyrozumí společnosti Shenkos a lhůta dle předchozí věty zůstává zachována. Reklamaci může Zákazník rovněž sdělit společnosti Shenkos i ústně, o tomto sdělení bude odpovědným pracovníkem vypracován záznam, který bude zaslán pořádající CK; záznam je Zákazník povinen podepsat. Společnost Shenkos doporučuje písemnou reklamaci doplnit o číslo Smlouvy, datum jejího uzavření, identifikaci pořádající CK, popis reklamované služby, uplatňovaný nárok, bankovní účet Zákazníka a k písemné reklamaci připojit reklamační protokol z místa pobytu nejlépe potvrzený i delegátem CK, doplněným fotografiemi reklamované skutečnosti (pokud je to možné) a dalšími vhodnými materiály. O způsobu vyřízení reklamace bude Zákazník vyrozuměn ze strany pořádající CK v souladu s reklamačním řádem CK, a to nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace, pokud se Zákazník s pořádající CK nedohodne na delší lhůtě.

Lhůta pro vyřízení reklamace počíná běžet ode dne následujícího po obdržení reklamace v souladu s ustanovením zákona č.89/ 2012 Sb., občanského zákoníku. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující. Pokud je reklamace podána písemně doporučenou poštou, dnem začátku běhu 30denní lhůty pro vyřízení reklamace je den následující po dni, kdy je reklamace k dispozici prodejci.

9.5 Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas a bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava pokud možno na místě samém (v destinaci v průběhu Zájezdu). Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení, a tím i možnost řádného vyřízení reklamace. Reklamaci služeb lze uplatnit v místě poskytování služeb u delegáta pořádající CK, a to písemně či ústně. O ústním podání reklamace bude sepsán reklamační protokol, ve kterém bude uvedeno jméno Zákazníka, specifikace Zájezdu, název ubytování a popis reklamace. Reklamační protokol bude podepsán Zákazníkem a delegátem pořádající CK. V případě, že reklamace nebude z jakéhokoli důvodu vyřízena na místě samém, je třeba ji uplatnit po návratu v souladu s článkem 9.4 těchto Podmínek.

9.6 Zákazník se zavazuje poskytovat společnosti Shenkos a pořádající CK součinnost při šetření reklamace a prokazování reklamovaných skutečností.

9.7 Pořadatel příslušného Zájezdu odpovídá Zákazníkovi za splnění povinností ze Smlouvy bez zřetele na to, zda v rámci Zájezdu poskytují služby cestovního ruchu jiné osoby.

9.8. Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

10.1 Příslušná CK, je povinna před uzavřením Smlouvy v katalogu, nabídce, na svých webových stránkách, na své prodejně, v těchto Podmínkách dostupných kdykoli na Webu či jiných podmínkách příslušné CK, případně jinou prokazatelnou formou pravdivě, srozumitelně, úplně a řádně informovat Zákazníka o všech skutečnostech, které jsou jí známy a které mohou mít vliv na rozhodnutí Zákazníka o koupi Zájezdu, zejména o:

(a) termínu zahájení a ukončení Zájezdu,

(b) ceně Zájezdu, včetně časového rozvrhu plateb a výši zálohy,

(c) případech, kdy je Zákazník povinen zaplatit CK odstupné při odstoupení od Smlouvy, a o výši tohoto odstupného,

(d) místě určení cesty nebo pobytu,

(e) druhu dopravního prostředku (hlavní charakteristické znaky nebo třídy),

(f) ubytování (poloha, kategorie, stupeň vybavenosti a hlavní charakteristické znaky) – mapa o umístění ubytování uvedená na Webu může být pouze orientační,

(g) stravování,

(h) předpokládané trase cesty, včetně projížděných zemí, včetně časů a míst zastávek,

(i) pasových a vízových požadavcích pro občany České republiky a zdravotních formalitách, které jsou nutné pro cestu a pobyt, a o obvyklých cenách a lhůtách pro jejich vyřízení,

(j) tom, zda je pro Zájezd požadován minimální počet zákazníků včetně termínu, kdy nejpozději před odjezdem musí být Zákazníku oznámeno, že nebylo tohoto minimálního počtu dosaženo a CK Zájezd ruší,

(k) rozsahu a podmínkách pojištění záruk pro případ úpadku CK (rozsah pojistného plnění, podmínky pro uplatnění nároku Zákazníka, pojišťovna, s níž má uzavřeno pojištění),

(l) programu v místě pobytu a případných dalších službách souvisejících se Zájezdem,

(m) lhůtě, ve které může Zákazník oznámit, že se Zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba, pokud jsou důvody pro její stanovení, a o podmínkách, které musí účastník zájezdu splňovat, pokud jsou důvody pro jejich stanovení,

(n) možnosti uzavřít individuální pojištění Zákazníka pro cesty a pobyt včetně pojištění pro případ, že Zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstoupením od Smlouvy, pokud toto pojištění není zahrnuto v ceně Zájezdu.

10.2 Příslušná CK, je povinna Zákazníkovi písemně poskytnout nejpozději 7 dnů před zahájením Zájezdu podrobné informace, které nejsou obsaženy ve Smlouvě, potvrzení o Zájezdu nebo katalogu a které jsou pro Zákazníka důležité. Těmito informacemi se rozumí zejména ty uvedené v § 2529 NOZ.

10.3 Pokud se Zákazník ocitne po zahájení Zájezdu v nesnázích, zavazuje se mu poskytovatel Zájezdu poskytnout neprodleně pomoc.

10.4 Společnost Shenkos v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, informuje Zákazníka o totožnosti leteckých dopravců, kteří mají zákaz k provozování letecké dopravy ve Společenství:http://www.caa.cz/legislativa/seznam-spolecenstvi (tzv. „Black List“).

10.5 Každý Zákazník je po návratu ze Zájezdu požádán o vyplnění dotazníku shrnujícího a hodnotícího průběh Zájezdu, jednotlivé služby CK a Shenkos, ubytovací zařízení atd. a jeho spokojenost s nimi. Odesláním recenze Zákazník dává výslovný souhlas k uveřejnění této recenze, vč. svého jména a příjmení, na webových stránkách provozovaných společností Shenkos v souladu s článkem 8.3 těchto Podmínek. Zákazník současně souhlasí s tím, že odeslané recenze může Shenkos upravit tak, aby v nich nebyly uvedeny konkrétní názvy cestovních kanceláří, leteckých společností nebo jiné identifikace konkrétních subjektů. V případě, že součástí recenze budou obrazové snímky, poskytuje odesláním snímků v rámci recenze Zákazník společnosti Shenkos bezúplatné oprávnění k užití těchto snímků dle § 2358 NOZ za účelem obchodní propagace a reklamy činnosti společnosti Shenkos, a to bez jakéhokoli časového či jiného omezení pro všechny způsoby užití dle autorského zákona. V rámci uděleného oprávnění je Shenkos oprávněna tyto obrazové snímky jakkoli upravovat, zpracovávat, měnit a spojovat s jinými díly. Zákazník dává ve smyslu ustanovení § 84 a 85 NOZ svolení se zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků týkajících se všech osob vyobrazených na obrazovém snímku poskytnutém společnosti Shenkos v rámci recenze, a to v rozsahu udělené licence. Zákazník zároveň prohlašuje, že má oprávnění poskytnout shora uvedené svolení za všechny na snímku vyobrazené osoby. Zákazník ve všech případech odpovídá za případné porušení práv duševního vlastnictví třetích osob a škodu způsobenou společnosti Shenkos v důsledku užívání obrazových snímků, k jejichž užití Zákazník udělil oprávnění. V opačném případě Zákazník odpovídá za škodu, která společnosti Shenkos vznikne užitím takovýchto obrazových snímků. Shenkos se zavazuje jakoukoli recenzi odstranit, pokud Zákazník zašle žádost o její odstranění na e-mail info@shenkos.cz

10.6 Společnost Shenkos se zavazuje v rámci výkonu své obchodní činnosti postupovat v souladu se Zákonem, NOZ a předpisy na ochranu spotřebitele, aby byly co nejlépe chráněny zájmy Zákazníka.

10.7 Odkazují-li tyto Podmínky na obchodní podmínky jiného poskytovatele (CK), které odporují těmto Podmínkám, je Smlouva přesto uzavřena s obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu. Za této situace se v rozporných ustanoveních uplatní úprava dle platných právních předpisů.

10.8 V případě, že předmětem plnění není Zájezd, jak je definován v článku 1.2 těchto Podmínek, ale pouze jedna ze služeb v článku 1.2 těchto Podmínek uvedených, neuplatní se ustanovení uvedená v článcích 2.7, 2.8, 2.6, 10.1, 10.2, 10.3 a 10.4 těchto Podmínek.

10.9 Zákazník byl s těmito Podmínkami seznámen, výslovně je přijímá a potvrzuje, že tyto Podmínky neobsahují žádné ustanovení, které Zákazník nemohl rozumně očekávat.

Tyto Podmínky jsou účinné od 28. března 2016.

 

Řadit dle:
123456789
více než 100 stránek

cena od: 204.00 Kč

Chorvatsko, Istrie, Poreč

Apartmány LANTERNA typ A **

jedno z nejznámějších středi­sek se nachází na zalesněném poloost­rově Lanterna, který je známý vynikající ochranou životního prostředí, cca 13 km sev...

Chorvatsko, Istrie, Poreč

Apartmány LANTERNA SUNSET ***

jedno z nejznámějších středisek se nachází na zalesněném poloostrově Lanterna, který je známý vynikající ochranou životního prostředí, cca 13 km sever...

cena od: 241.00 Kč

Chorvatsko, Istrie, Poreč

Apartmány LANTERNA typ B **

jedno z nejznámějších středisek se nachází na zalesněném poloostrově Lanterna, který je známý vynikající ochranou životního prostředí, cca 13 km sever...

cena od: 250.00 Kč

Německo, Poznávací zájezdy - Německo, Německo

Drážďany odpolední

Odjezd z Děčína a z Ústí nad Labem v odpoledních hodinách (čas bude upřesněn), příjezd do Drážďan. Individuální návštěva adventních trhů, možnost naku...

Termín

Doprava

Strava

Sleva

Cena

cena od: 290.00 Kč

Itálie, Benátská riviéra, Rosolina Mare

Villa Milla ***

velmi oblíbená residence, proto doporučujeme včasnou rezervaci. Ideální pro větší rodinu nebo skupinu přátel.Velmi hezký apartmánový dům se nachází cc...

cena od: 300.00 Kč

Rakousko, Dolní Rakousko - Weinviertel, Weinviertel

Primark

Odjezd z Brna v 7.30 hod. do Rakouska. Osobní volno k nákupům přes 5 hodin. Odjezd zpět do ČR v cca 15.00 hod., příjezd do Brna kolem 16.30 hod.

cena od: 300.00 Kč

Polsko, Jižní Polsko, Kudowa Zdroj

Kudowa Zdrój

POLSKO - KUDOWA ZDRÓJjednodenní výlet za nákupy

Německo, Jednodenní zájezdy, Klášter Oybin

ZÁMEK LEMBERK - ZŘÍCENINA KLÁŠTERA OYBIN

Zámek LEMBERK najdete v nádherné krajině Lužických hor a právě zde zahájíte prohlídkou Váš celodenní výlet. Na Lamberku žila svatořečená Zdislava, jej...

Termín

Doprava

Strava

Sleva

Cena

cena od: 321.00 Kč

Chorvatsko, Dalmácie, Podgora

apartmány Srećko ***

PODGORA - oblíbené, rušné a jedno z nejhezčích letovisek Makarské riviéry Vás zláká především svou přírodní krásou a nádhernou oblázkovou pláží, která...

cena od: 340.00 Kč

Rakousko, 232, 232

Advent ve Vídni

Odjezd z Brna v 8.00 hodin, první zastávka u zámku Schönbrunn - možnost návštěvy zahrad - pravou vánoční atmosféru návštěvník pocítí při procházce po ...

123456789
více než 100 stránek
  • letenky

Dostupné destinace

Radio jih